• Ënnescht Rëpp vum Lämmchen

  • Filet vum Hämmel

  • Gigot vum lamm

  • Halsstëck vum Schof

  • Hämmelsragout

    Hämmelsragout

  • Kranz vu Schoffleesch

  • Lammkoteletten

  • Lammscheller ouni Schank

Text